Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Policylabb för renare hav – samarbete med HaV

Att minska skräpet i haven är en viktig åtgärd för att nå de globala hållbarhetsmålen. Idag består upp till 85% av det marina skräpet inom EU av plast. Av det kommer 27% ifrån föremål som hör ihop med fiske. Det här arbetar Havs- och vattenmyndigheten just nu med att förändra med hjälp policydesign, och Antrop är med i arbetet.

Lästid: 2 min

 

Foto av plast uppspolad på en strand
Bild på skräp som spolats upp på en strand.

Idag är det en stor del av de fiskeredskap som släpps ut på marknaden som hamnar som marint skräp i haven. Svårnedbrytbara konstfibermaterial i moderna fiskeredskap, som nät, burar och ryssjor, har lett till att problemen ökat på senare tid. Det utgör ett hot mot de marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och människors hälsa. Det har även en skadlig inverkan på turism, fiske och sjöfart. För att lösa den här utmaningen behöver flera aktörer arbeta tillsammans.

Policylabb för att minska nedskräpning i haven

Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Naturvårdsverket och Sotenäs kommun startar vi nu upp ett policylabb för att närmare se på just fiskeredskap och hur föreslagen producentansvarsförordning för fiskeredskap kan förbättras så att nedskräpningen i haven minskar. Det här projektet ska bidra till den inre marknadens goda funktion. Detta genom att förebygga och minska fiskeredskapens påverkan i vattenmiljö och på människors hälsa.

Syftet är att undersöka hur producentansvaret kan fungera i praktiken för både producenter och användare av fiskeredskap. Dessutom vill man främja övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och material.

Förändring i flera led med design thinking

Policydesign är användbart just för att lösa utmaningar i större samverkansprojekt, och genom arbete i policylabb. Med metoder inom design thinking går det att åstadkomma förändring i flera led, och en del av processen handlar om att påverka system, styrmedel och lagar för att förändringen ska lyckas. Precis det ska vi arbeta med i det här projektet.

Hanna Lundén, uppdragsledare och facilitator i projektet från Antrops håll

Bredden av kompetenser som är med i policylabbet är en viktig framgångsfaktor. Det hjälper oss att tillsammans se utmaningarna från flera perspektiv. Inom labbet kan vi innovera, utveckla och testa olika metoder för att förändra regelverken.

Hanna Lundén, uppdragsledare och facilitator i projektet från Antrops håll.

Flera viktiga aktörer tillsammans

Producenter av fiskeredskap, Naturvårdsverket, Sotenäs kommuns marina återvinningscentral och andra relevanta aktörer kommer tillsammans med projektgruppen att undersöka hur vi kan få ett väl fungerande producentansvar. Förhoppningen är att färre fiskeredskap hamnar i haven och att fler omhändertas på den marina återvinningscentralen.

Ska leda till ny lag

Resultat av policylabbet kommer att bli input till ett helt nytt producentansvar för fiskeredskap av plast. Detta ska vara genomfört och infört i svensk lagstiftning senast den 31 december 2024. Projektet vill också visa att producentansvaret kan stötta till att hitta nya styrmedel.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Läs mer om projektet på HaVs webbplats

Vad gör Antrop?

I det här projektet kommer vi att arbeta med policydesign och policylabbkundinsikter och innovation.

Prata med mig om du vill veta mer om policydesign.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator