Policydesign

Policydesign används för att bättre förstå hur medborgare upplever tjänster och funktioner i samhället, och lösa utmaningar i större samverkansprojekt. Genom arbete i policylabb, eller policy labs, och metoder inom design thinking går det att åstadkomma förändring i flera led. En del av processen handlar om att påverka system, styrmedel eller lagar för att förändringen ska lyckas.

Policydesign skapar förståelse för medborgarnas behov

Policydesign lämpar sig i utmaningar där man behöver skapa samarbete mellan flera olika intressenter för att hitta bättre policyinsatser och regelverk. Utifrån metoder i design thinking och insikter om medborgarnas upplevelser och förväntningar, skapas ett användarcentrerat arbetssätt.

Arbetet sker utforskande och iterativt. Genom att testa nya lösningar och kombinera olika kompetenser blir policyutvecklingen mer framgångsrik. Det här sättet att jobba ger dels större förståelse och mer nyanserad bild av medborgarnas förutsättningar, men sparar också resurser och tid genom att olika idéer kontinuerligt testas, utvärderas och förbättras. Men viktigast av allt är att policydesign säkerställer att era insatser ger rätt resultat.

Använd policydesign för att:

  • Kartlägga system och strukturer och skapa bättre samarbeten
  • Få större förståelse för hur medborgare upplever samhällstjänster
  • Bryta upp silo-tänkande och kunna samarbeta med olika intressenter för att hitta bättre lösningar
  • Jobba iterativt och stegvis med att testa och förbättra policyer

Medborgarnas behov i centrum

Att arbeta med policydesign innebär att slutanvändarens behov står i centrum för de beslut som fattas. Inom design thinking betonas vikten av att involvera medborgare i ett tidigt skede. Slutanvändaren engageras i beslutsprocessen, till exempel genom att testa flera olika idéer och prototyper. Det är en delaktighet byggd på empati och medskapande, och som gör att lösningarn gradvis förbättras medan arbetet pågår.

Design på tre nivåer

I policydesign-projekt arbetar vi ofta på tre nivåer för att lösa en utmaning: detalj-, system- och policynivå. Detaljnivå kan vara ett specifikt beteende eller möte (touchpoint).. Systemnivå berör den kontext som är kopplad till beteendet eller mötet. Policynivå gäller ramverket som sätter förutsättningarna för hur systemet fungerar och kan samverka.

Policylabb för att testa nya regelverk

Policylabb består av en grupp personer med olika kompetenser som tillsammans innoverar, utvecklar och testar olika metoder för att förändra regelverk. Grundstenarna är att vi utgår från medborgarinsikter och snabbt tar fram testbara prototyper. Det gör att vi kan åstadkomma policyförändringar som främjar hållbar samhällsutveckling. 

Systemdesign och Agenda 2030-partnerskap

I samband med ett policylabb kartlägger vi systemet kring den utmaning vi vill lösa. Kartläggningen utgår från hela systemetn och hjälper oss se exakt var vi behöver göra insatserna för att nå störst effekt, det kallas system acupunture. Den här typen av systemdesign är utformat för att ge långsiktig effekt. Det skapar en självförstärkande loop som påverkar hela systemet, och insatser som kan skalas upp.

Policydesign är också effektivt i ert arbete med de globala målen och Agenda 2030. Vi stöttar med processledning av  samarbeten och partnerskap, facilitering av workshops och säkrar ett väldefinierat och agerbart resultat.

Vi berättar gärna mer

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.