Innovation

För att få fram nyskapande idéer krävs innovationskraft. Men kreativt tankearbete är inget som uppstår av en slump eller på beställning – du behöver arbeta både strukturerat och målinriktat för att öka innovationen i din organisation.

Innovation stärker konkurrenskraften

Innovationsförmågan är avgörande för hur ett företag utvecklas och skapar nya affärsmöjligheter. Den hjälper er utforska och hitta potentiella lösningar ur ett så brett perspektiv som möjligt – och ger metoder för att välja de mest relevanta. Med ett innovativt arbetssätt är ni bättre rustade att möta framtida behov och utmaningar.

Exempel på när ni behöver arbeta strategiskt med innovation: 

  • Samverkansprojekt med många olika aktörer eller komplexa projekt där flera affärsområden är involverade
  • Inför en stor omställning eller omorganisation är på gång
  • När ni ska utveckla nya tjänster och produkter, eller förbättra de ni redan har
  • När ni behöver nå nya målgrupper eller en ny marknad
  • För att hitta nya affärsmöjligheter eller framtidssäkra verksamheten för att möta kommande utmaningar
  • För att ta fram nya strategier, visioner och mål
  • När ni vill ställa om till mer hållbarhet eller cirkulär eknomi

Design thinking för att främja innovation 

Innovation börjar med kreativ problemlösning och nyskapande idéer – men det är först när idéerna realiseras som själva innovationen uppstår. Att hantera balansgången mellan effektivitet och kreativitet är därför en viktig förutsättning för få till innovation. 

Antrop använder tjänstedesignmetodik, design thinking, för att möta de faktiska kundutmaningarna och innovera lösningar. Det är centralt för att skapa tjänster som kunderna faktiskt vill använda, som når ut på marknaden och skapar nytta. 

Vem är innovationen egentligen till för?

Först tar vi fram kundinsikter för att kartlägga kundernas behov, drömmar och beteenden. Oavsett om det gäller en helt ny tjänst eller produkt eller förbättring av en existerande, är grunden för innovation en djup förståelse för underliggande behov och drivkrafter hos människor.

Att ta fram behovs- och beteendebaserade målgruppsbeskrivningar, så kallade personas eller beteendeprofiler, hjälper er hålla fokus på vem innovationen är till för och vilka behov den ska uppfylla. Kundresan är ett bra verktyg för att visualisera kundsikter och få en helhetsbild av människors situation. Då kan möjligheter, utmaningar och frustrationer ringas in och utgöra underlag för innovation. 

Upptäck tidigt vad som fungerar och inte

Med hjälp av olika tankeverktyg och relevanta trendspaningar utforskar vi en mängd potentiella lösningar. Utifrån insikterna och med kreativ idégenerering arbetar vi sedan tillsammans fram koncept. 

För att snabbt förstå vad som fungerar och inte, är det viktigt att visualisera idéer i ett tidigt skede. Det kan till exempel röra sig om framtidsscenarios, mock-ups av fysiska miljöer, skisser eller digitala prototyper. Med användningstester itererar vi fram förbättringar av koncept och lösningar.

Är ditt företag rustat för innovation?

Många företag har inte de verktyg som krävs för att skapa innovationer. Det är lättare sagt än gjort och ofta saknas metod, kompetens, målstyrning eller rätt organisationsstruktur och -kultur för att göra det möjligt. 

Ett bra sätt att komma igång är att börja i liten skala med ett tvärfunktionellt team och kundfokuserad arbetsprocess. Här kan du läsa mer om hur man bygger upp en kunddriven organisation.

Vi berättar gärna mer

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.