Så blir Sidas arbete för Agenda 2030 snabbare och mer innovativt

Kund | Sida

Projekt | Innovationslabb

På Sveriges biståndsmyndighet Sida såg man ett behov av att öka takten i genomförandet av Agenda 2030, och att snabba på den egna förändringsresan mot en mer modern myndighet. Antrop har varit med och etablerat det nystartade Sida Lab, där design- och systemtänkande bidrar till att höja innovationsnivån.

Carin Jämtin, Generaldirektör: “Sida vill vara en modern myndighet, fortsätta att ligga i framkant och vara med och utveckla framtidens bistånd”

Carin Jämtin, Generaldirektör: “Sida vill vara en modern myndighet, fortsätta att ligga i framkant och vara med och utveckla framtidens bistånd”

Sida är myndigheten vars mål är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Arbetet är viktigare än någonsin och har samtidigt blivit alltmer komplext. Väpnade konflikter, klimatförändringar och humanitära kriser ökar i omfattning och pågår längre. Här spelar Sida en viktig roll för att sammanföra olika aktörer, bygga nya sorters partnerskap och skapa förutsättningar för förändring.

Skynda på arbetet mot Agenda 2030

Antrop har arbetat tätt tillsammans med Sida för att stötta dem i arbetet med att etablera ett innovationslabb. Sida såg ett behov av nya metoder för att skynda på arbetet med att nå målen i Agenda 2030. Man behövde hjälp att skapa förutsättningar för förändringsledning, kompetent stöd och en effektiv process för testande, utvecklande och lärande.

Innovationslabb och förbättrade arbetssätt

Klas Waldenström är ansvarig för satsningen på Sida. Han berättar om vad man hoppas uppnå med innovationslabbet.

— När vi startade Sidalabbet var det för att det ska hjälpa till att utveckla verksamheten, höja innovationsnivån i vardagen, och ge medarbetarna utrymme att utforska och testa. Vi visste när vi påbörjade projektet att om vi fortsätter att arbeta på samma sätt som vi har gjort tidigare kommer vi inte att lyckas nå våra mål.

Hur har samarbetet med Antrop sett ut?

— Antrops flexibilitet och kunskap har gjort att labbet har kunnat utvecklas i den takt som varit nödvändig utifrån Sida som organisation. De har snabbt satt sig in i verksamheten och vågat ta upp de frågeställningar som behövs för att utmana oss och Sida att tänka nytt. Antrop har även delat med sig av erfarenheter från tidigare uppdrag för att sätta våra utmaningar i ett sammanhang så att vi lättare kunnat ta ställning när vi har kommit till ett vägval, berättar Klas Waldenström.

Vägen till ett fungerande labb

Antrop och samarbetspartnern PA Consulting gick igenom processen steg för steg:

  • Tillsammans med Sida sattes vision och effektmål för labbet.
  • Därefter intervjuades Sidamedarbetare om deras nuläge och behov framåt för att göra en behovskartläggning.
  • En hypotes definierades kring vad ett Sida Lab ska göra och vad det ska bidra till.
  • Testa hypoteserna genom att genomföra ett antal labbprojekt.
  • Kontinuerligt bygga upp Sidas egen kapacitet att driva labbprojekt.

Hack days och kompetenshöjning internt

En viktig del i arbetet har varit att skapa goda förutsättningar för att det nya arbetssättet med Sida Lab ska fungera och nå ut till medarbetarna. Därför har man arbetat kontinuerligt med att förankra projektet inom myndigheten, bland annat genom att arrangera en Hack day, alltså en dag där man arbetar tillsammans med ett specifikt problem. Dessutom har man hållit utbildningar på Sidas årliga lärveckor. Att skapa nyfikenhet och förankra labbandet internt, har varit avgörande för ett framgångsrikt projekt.
– Det finns en nyfikenhet och stort intresse hos medarbetarna på Sida att arbeta på det här sättet och ett behov av att jobba mer med design thinking, säger Maria Klint, tjänstedesigner på Antrop som har arbetat med Sida Lab sedan starten hösten 2019.

Höjd innovationsnivå i vardagen

Sanne Blylod, digital förändringsledare på Sida berättar vad som är kärnan i det nya arbetssättet.

— Utgångspunkten är att vi samlar några utvalda personer i ett rum. De ska gärna komma från flera delar av verksamheten, vara olika personlighetstyper och ha varierande infallsvinklar. Tillsammans utforskar de ett problem, testar lösningar och kommer med idéer. Här finns rum att vara flexibel och att misslyckas. Man testar, itererar och testar igen, och lär sig hela tiden. Processen går snabbt. På några veckor eller några månader ska arbetet vara klart, berättar Sanne Blylod.

Sidalabbet ska fungera som en fredad zon, där deltagarna kan kliva ur sin ordinarie roll och vara med och utveckla verksamheten och biståndet. Det finns många olika labb som är igång samtidigt.

Vilka resultat har man sett av arbetet?

— Arbetet i de första labben är i full gång just nu. Men vi har redan sett att det nya arbetssättet har väckt ett stort intresse internt och snabbt gått från att vara ett sidoprojekt till ett etablerat förändringsprogram och något Sida vill satsa på framåt. Fler och fler internt vill arbeta på det här sättet, man ser ett ökat intresse både inom Sida och även från partners, säger Maria Klint, tjänstedesigner på Antrop.

Vilka är de viktigaste lärdomarna ni har dragit från projektet?

— Innovation och designprocesser är utmanande, och det tar lång tid för en värdestyrd organisation att greppa hur det kan vara relevant för verksamheten. Sida har tidskrävande processer och det måste vi förhålla oss till utan att tappa energin, vilket Antrop hjälper oss med, berättar Klas Waldenström.

Gedigen verktygslåda ingår i labbkitet

Till stöd för att facilitera Sidalabben internt finns ett gediget toolkit, en process och en uppsättning labbprinciper. Nu fortsätter arbetet med att sprida metodiken och använda verktygen.

Några Sidalabb som är igång:

Klimatlabbet: Systeminnovation för att göra biståndet mer i linje med Paris-avtalet.

Diaspora Fundraising Platform: En digital plattform för att möjliggöra för den afrikanska diasporan i Norden, alltså de afrikaner som genom folkförflyttning flyttat från Afrika till andra delar av världen under senare århundraden, att göra investeringar i hållbara projekt i sina hemländer.

Klimatdata i Uganda: Research och facilitering av workshops för att identifiera möjligheter att öka användande av klimatdata. Ett samarbete med bl a Naturvårdsverket och Statistiska Centralbyrån.

Covid19-lab: Facilitering av analysarbete om hur Covid19 påverkar Sidas arbete på kort och lång sikt.

Sida

Sida, Sveriges biståndsmyndighet, arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik.

sida.se

Sara Nero

Hör gärna av dig om du vill veta mer

Sara Nero (f.d. Backlund)

073-066 20 36
[email protected]