Öka internationalisering bland svenska företag

Världens ekonomier flätas samman allt mer. Svenska företag behöver vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi. Antrop fick i uppdrag att genom tjänstedesign hjälpa Tillväxtverket att förstå behoven hos svenska mikro- och småföretag för att fler ska handla på internationella marknader.

Tjänsteutveckling utifrån företagarnas behov

Internationalisering innebär stora möjligheter att utvecklas för både för svenska företag och regioner, men många upplever hinder på vägen.

Tillväxtverkets uppdrag internationalisering inkluderar bland annat att ta fram och sprida kunskap om företagens behov av internationalisering samt att utforma och genomföra insatser som syftar till företags internationalisering. De samarbetar även med andra aktörer som Business Sweden, Visit Sweden och Almi.

Antrop har stöttat Tillväxtverket med en fördjupad förståelse för företagarnas behov och drivkrafter och gett förslag på kundnära lösningar.

Att förena behoven hos företagarna med Tillväxtverkets verksamhetsmål

Projektet genomfördes enligt tjänstedesignmetodik där Antrop jobbade med tjänsteutveckling genom att förena behoven hos företagarna med Tillväxtverkets verksamhetsmål.

Intervjuer genomfördes med 18 företag i sju regioner. Tillsammans med deltagare från Tillväxtverkets genomfördes totalt sex workshops för att dra nytta av varandras kompetens och förankra projektet. Insikter översattes till kundresor, målgruppsbeskrivningar och prioriteringar utifrån företagarnas behov.

Under projektets gång jobbade Antrop hela tiden för att förankra projektet internt på Tillväxtverket. Antrop gav tydliga rekommendationer om nästa steg, ett föreslaget angreppssätt samt verktyg för fortsatt arbete. Ett par av de områden som prioriterades var behovet av korrekt och konkret information från myndigheter, samt tydliga kontaktvägar in i stödsystemet.

Workshops runt om i landet

En viktig aspekt i arbetet var att resultatet inte bara skulle bli en statisk rapport. Antrop utformade arbetsmaterial som kommer att användas på Tillväxtverket och bland de regionala främjarna. Efter projektets avslut har Antrop tillsammans med Tillväxtverket börjat genomföra workshops i olika regioner i Sverige för att identifiera regionernas styrkor och svagheter i relation till internationalisering och de framtagna kundresorna.

Tillväxtverket

Tillväxtverkets stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Detta genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

Tillvaxtverket.se

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Backlund

Sara Nero (f.d. Backlund)

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]