Mer innovationshöjd inom livsmedelssektorn

Kund | Tillväxtverket

Projekt | Systemdesign

Livsmedelssektorn står för 20-30% av de globala utsläppen. För att minska matens klimatpåverkan krävs en förändring i vad vi äter men även i hur maten produceras och förädlas. Denna omställning kräver innovation i alla led av livsmedelskedjan. Antrop fick i uppdrag av Tillväxtverket att kartlägga systemet för att hitta nya  innovativa möjligheter. 

Photo by Max Delsid on Unsplash

Photo by Max Delsid on Unsplash

Utmaning

Hög tid att ställa om hela livsmedelssystemet

Det är en utmaning för livsmedelssbranschen att ett litet antal livsmedelsprodukter utgör en stor del av vårt livsmedelssystem. Det bidrar till hälsoutmaningar för oss människor och faror för den biologiska mångfalden. Genom att bredda det svenska livsmedelssystemet kan vi bidra till en lägre sårbarhet i livsmedelskedjan. Det leder till ökad biologisk mångfald och bättre hälsa samtidigt som vi kan skapa nya affärsmöjligheter genom nya exportmarknader och arbetstillfällen. För att nå dit måste vi innovera längs hela livsmedelskedjan.

Men hur går vi då för att gå från idé till mat på tallriken? Hur kan vi skapa mer utrymme för innovation? Just det är syftet med uppdraget som Antrop har drivit under hösten 2021.

Process

En omfattande kartläggning av aktörer, mål och möjligheter

Vi har kartlagt systemet kring ny innovativ mat med hjälp av en bredd av olika aktörer, allt från  livsmedelsproducenter och handlare till matinfluensers och forskare. I workshops och djupintervjuer har vi skapat oss en förståelse för livsmedelssystemet och ringat in möjligheterna för innovation.

Vi har använt oss av systemdesignmetodiken eftersom den innehåller verktyg som lämpar sig väldigt bra för aktörskarltläggning och för att få en övergripande bild av ett system.

En viktig del av projektet har varit att få till ett samarbete och en samverkan mellan olika aktörer. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa systemförändring. “År 2030 äter vi mer hälsosam, hållbar och god mat från svenska matinnovatörer som revolutionerat livsmedelskedjan genom produktion, förädling, process eller introduktion av ny mat.” En tydligt formulerad mission ökar förutsättningarna för att kunna samla aktörer i ett gemensamt arbete. Det har varit en nyckel för att få aktörer med olika intressen och perspektiv att hitta en gemensam riktning för att styra framåt mot förändring.

Resultat

Två pilotprojekt ska visa vägen framåt 

Tillsammans med Tillväxtverket och samordningskommittén, där Jordbruksverket, Vinnova, Livsmedelsverket, SLU, Business Sweden, Svensk Dagligvaruhandel, Formas, LRF, Livsmedelsföretagen, Svensk Handel och Visita varit delaktiga har vi tagit fram två förslag till piloter som kommer testas och utvärderas under 2022. Det är de två förslag som anses ha störst potential och är lättast att genomföra. 

Det tvärfunktionella samarbetet mellan aktörer kommer vara en nyckel framåt. Nästa steg handlar om att gå från analys till handling och att utvärdera hur bra prototyperna svarar till innovatörernas behov att stärka innovationshöjden. Antrop kommer fortsätta leda processen genom att stötta med designmetodik och innovationsledning. 

Om projektet

Behovet av omställning är brådskande - livsmedelsfrågan är en enormt viktig del för att vända den negativa utsläppsutvecklingen. Det är en ödesfråga. Det kräver djupgående förändringar där hela livsmedelssystemet måste designas om. En viktig del i det är att upptäcka nya sätt att framställa livsmedel och ta fram nya livsmedel att äta. För att förstår hur man ska förändra systemet krävs samverkan mellan olika parter - innovatörer, forskning, myndigheter och branschorganisationer. Detta projekt drivs av  Tillväxtverket.

Sara Nero

Hör gärna av dig om du vill veta mer

Sara Nero

073-066 20 36
[email protected]