Att förebygga fallolyckor

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar i Sverige. Det är den vanligaste orsaken till skador hos äldre personer. Fyra äldre dör varje dag i en fallolycka och närmare 50 000 vårdades under 2015 på grund av fall. Antrop och Socialstyrelsen har samarbetat för att förebygga detta.

Dödliga fallolyckor ökar i Sverige

Över 1000 svenskar dör varje år i fallolyckor, vilket är mer än dubbelt så många sedan år 2000.

Oftast är det äldre personer som drabbas och de flesta faller i sitt eget hem och att sovrummet och badrummet är platserna där de flesta faller. Samhällskostnaderna för äldre som råkar ut i fallolyckor uppgår till över 11 miljarder kronor. 

Tjänstedesign för att förebygga fallolyckor

För att minska antalet fallolyckor fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en utbildningsinsats inom fallprevention för äldre. Antrop kopplades in för att hjälpa till med detta.

Tillsammans med Socialstyrelsen insåg vi tidigt att det inte skulle vara tillräckligt att jobba med kompetensförhöjning. För att göra skillnad på riktigt krävs bättre samverkan mellan involverade aktörer och rutiner för att göra det. Det finns ett fokus inom vården att vårda fallskador först efter att de har inträffat. För då tvingas nämligen vården att agera. Detta trots att forskning tydligt pekar på att hälsofrämjande insatser är betydligt resurseffektivare.

Undersökning för att förstå helheten

Antrop genomförde en behovsanalys utifrån intervjuer och användningstester med personal och chefer inom vården och social omsorg. Baserat på insikterna som genererades skapades målgruppsbeskrivningar, kundresor och scenarios som tydliggör drivkrafter och behov hos de olika aktörerna.

Det blev tydligt att det inte finns någon aktör som har helhetsbilden över den äldres hälsa. Fallprevention handlar kort och gott om fysisk träning och säkerhet i hemmet för att förebygga att olyckan inträffar. För att det ska fungera i praktiken behövs det ofta någon som motiverar den äldre, vilket ofta saknas idag. Intervjuerna visade att det finns en stark vilja att jobba förebyggande men också att vård- och omsorgspersonal saknar kunskap och verktyg för hur man gör det.

En samlingsplats för att förebygga fallolyckor

Baserat på behovsanalysen tog Antrop fram koncept som testades med målgrupperna. Det slutliga resultatet blev en webbplats där alla aktörer som jobbar inom vård och omsorg för äldre kan samlas. Webbplatsen kommer innehålla öppen och individanpassad information om fallolyckor på alla nivåer.

Beslutsfattare kommer motiveras till att införa nya arbetssätt och metoder genom relevant statistik och information om fallolyckor. Vård- och omsorgspersonal kommer kunna utbilda sig, sätta kompetensmål och hitta praktiska verktyg för att förebygga fallolyckor. Sajten kommer också göra det möjligt för aktörerna att utbyta erfarenhet och kunskap. 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.

Socialstyrelsen.se

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]