Från kundinsikter till användarvänlig app

Kund | Menigo

Projekt | Digital tjänst

Menigo är helhetsleverantör för professionella aktörer inom mat och dryck. Menigo vände sig till Antrop för att få hjälp med att ta fram en ny app. Målet var att förbättra den digitala relationen med sina kunder.

Utmaning

De goda kundrelationerna även i digitala kanaler

Menigo har alltid haft goda relationer med sina kunder och erbjudit dem en mängd olika digitala lösningar. I takt med att verksamheten växte började dock den digitala upplevelsen spreta. Menigos kunder efterfrågade högre användarvänlighet och färre digitala tjänster att hålla koll på.    

När Menigo ville ta ett nytt grepp om sina digitala tjänster var det viktigt att göra det utifrån kundernas behov. Samtidigt önskade Menigo öka sina kunders användande av företagets digitala verktyg. För att lyckas med detta tog de hjälp av Antrop.

 

Process

Styrkan i designprocessen - att ringa in och prioritera utifrån användarnas verklighet  
Med målet att skapa en tjänst som möter Menigos kunders behov har vi på Antrop gjort gedigen research. I olika workshops hjälpte vi Menigo att kartlägga användarnas behov samt ta fram insikter för hur appen skulle utvecklas för göra maximal nytta. Genom djupintervjuer med målgruppen lärde vi oss mer om Menigos kunders behov och utmaningar. 

Utifrån vår research och en tidigare genomförd omfattande kundundersökning arbetade vi fram en övergripande plan framåt för hur Menigo skulle nå sin målbild med hjälp av den nya appen.  Resultatet låg till grund för framtagning av idéer på lösningsförslag och slutlingen ett koncept för hur de första delarna i appen som skulle utvecklas. Konceptet testades och justerades utifrån tester med användarna, därefter övergick samarbetet till ett agilt utvecklingsprojekt där verksamhet, design och utveckling arbetade tätt ihop i effektiva sprintar. 

Arbetet med att utveckla Menigos app är pågående och bygger i sin tur på en digital strategi och roadmap som vi tog fram i nära samarbete med Menigo. Roadmappen är prioriterad efter vad som ger mest värde för användarna och fungerar som stöd för hur appen kan vidareutvecklas. 

Förädling av visuell identitet och framtagning av designsystem
Antrop har utgått ifrån Menigos visuella identitet men moderniserat och förädlat den för appen. Vidare har vi byggt upp ett designsystem som underlättar och säkerställer enhetlighet både vid utvecklingen samt även vid designen av nya funktioner i appen. För att höja användarupplevelsen i mikrointeraktioner används haptisk feedback. 

Resultat

Nöjdare användare och lägre trösklar

Första versionen av appen lanserades i september 2021, fokus låg då på leveranser av varor -ett område där kundnöjdheten hos Menigo var som lägst. Kunderna önskade större tydlighet kring när leveranserna skulle ankomma och vilka varor som skulle ingå. Lösningar skapades för detta i appens första version, bland annat genom användning av appens notis-funktion.

De delar som hittills lanserats har lett till avsevärt högre kundnöjdhet och mindre friktion i det dagliga arbetet för användarna. Tack vare en användarcentrerad process och intuitiv design har vi minskat trösklarna för användarna och förser dem med tillförlitlig och relevant information.

Marcin Nasar

Vill du veta mer?

Marcin Nasar

073-430 65 90
[email protected]