Vi hjälper fiskeribranschen bli cirkulär i och med införandet av producentansvar

Kund | HaV

Projekt | Policy design

Att minska skräpet i haven är en viktig åtgärd för att nå de globala hållbarhetsmålen. Idag består upp till 85% av det marina skräpet inom EU av plast. Av det kommer 27% ifrån föremål som hör ihop med fiske. Det här arbetar Havs- och vattenmyndigheten just nu med att förändra med hjälp av policydesign, och Antrop har faciliterat arbetet.

Att minska skräpet i haven är en viktig åtgärd för att nå de globala hållbarhetsmålen

Att minska skräpet i haven är en viktig åtgärd för att nå de globala hållbarhetsmålen

Utmaning

Dags att ställa om en hel bransch

Den hållbara utvecklingen går från att vara ett valfritt experimenterande av enskilda engagerade aktörer till att allt fler lagar och regler kommer på plats för att effektivt styra hela branscher i rätt riktning. En del av detta är EUs införande av engångsplastdirektivet och dess olika producentansvar. Havs- och vattenmyndigheten fick ansvaret över det svenska införandet av ett producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast startade de ett projekt som kallas SPIRAL, Smart policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap av plast. De tog hjälp av oss på Antrop för att arbeta behovsdrivet i omställningen som krävs för fiskebranschen. Hur designar vi om systemet kring fiskeredskap så att det blir cirkulärt i och med införandet av de nya spelreglerna som producentansvaret innebär? Vilka styrmedel främjar den omställningen mest? Hur möter prispressade producenter kraven och fortsätter blomstra? Hur hjälper vi branschen att optimera den hållbara omställningen?

Process

Hjälpmedel för systemomställning

Vi använder vår designprocess som grundar sig i Design Thinking i kombination med systeminnovation, policydesign, missionsorienterad innovation och förändringsledning (ADKAR) för att omställningen ska ske behovsdrivet, innovativt och med ett helhetsgrepp med styrning mot rätt målbild. Varje steg i Antrops bidrag utfördes tillsammans med SPIRALs projektteam som även fick utbildningar i designprocessen, systeminnovation och policydesign för att kunna fortsätta jobba behovsdrivet och innovativt framåt. 

Resultat

Samskapande och kommunikation på producenternas villkor

Myndighetssverige hade länge jobbat nära yrkesfisket, men saknade inblick i fritidsfisket och dess producenters behov kring införandet av producentansvaret. För att komma vidare i arbetet behövde man både en process att arbeta efter, och insikter om intressenterans behov.

Arbetet med Antrops process resulterade i en idébank om hur branschen kan ställa om mot ett cirkulärt system och vilka styrmedel som bäst stödjer dessa. Resultaten inkluderade även en sammanställning av vilka lösningar som kräver samverkan samt hur de kan testas på ett effektivt sätt. Vi levererade ingående rekommendationer om hur ägande myndighet kan driva projektet framåt utifrån designtänkande och förändringsledning. Vi kopplade varje rekommendation till relevanta hävstänger och insikter för att ge projektgruppen en gedigen grund att stå på när de fortsätter bedriva införandet av producentansvaret utifrån målgruppernas behov och hållbarhetsnytta.

Antrops insiktsarbete gav Havs- och vattenmyndigheten en systemöversikt av vilka hinder, möjligheter, attityder och drivkrafter som sportfiskeproducenter och sportfiskare upplevde idag kring den hållbara omställning som behövde ske. Vi hittade bland annat viktiga kunskapsgap som gjorde det svårare än nödvändigt att involvera producenterna i omställningen och konkreta sätt för myndigheterna att bemöta dessa kunskapsgap på mottagarens villkor. Vi tog bland annat fram exempel på hur myndigheten kan ge en mer lättförståelig överblick av de bärande delarna i det föreslagna producentansvaret. 

Se en överblick över projektet här.

Det här är ett fantastiskt initiativ! På mötet som HaV ordnade var det många som skulle tycka till, prata om sina intressen, men ingen lyssnade. Att ni som är oberoende nu har i uppdrag att lyssna på oss - det är så här det ska fungera.

Producent av sportfiskeredskap

Om projektet

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att genomföra kraven på fiskeredskap i Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet), till exempel kraven på producentansvar.

Läs mer om projektet hos HaV

Sara Nero

Hör gärna av dig om du vill veta mer

Sara Nero (f.d. Backlund)

073-066 20 36
[email protected]