Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Designkoncept – vad, när och hur? Vi reder ut konceptdjungeln!

Ett designkoncept är ett verktyg för att beskriva en idé. Det gör er framtida produkts eller tjänsts mål tydligt och leder vägen för era designbeslut. I den här artikeln reder vi ut detta verktyg och hjälper er på vägen till att paketera ert eget designkoncept.

Lästid: 5 min

 

En mörkhårig kvinna står vid whiteboard och workshopar
Kvinna läser på en rosa postis-lapp. I bakgrunden syns en vägg med flera färgglada postit-lappar.

Ett verktyg i olika skepnader

Ett designkoncept är en beskrivning av den grundläggande idén bakom den tänkta lösningen. Det kan exempelvis vara ett scenario som beskriver en ny tjänst i användning, en storyboard som visar på ett flöde genom en digital produkt eller en grov designskiss med anteckningar som förklarar en interaktiv funktion. 

I konceptet bör idén beskrivas tillräckligt djupt för att vara greppbar och förståelig för alla som ska besluta om den, men inte detaljeras ut i onödan. En konceptpresentation för en digital tjänst innehåller ofta flera olika delar. Utöver flödesbeskrivningar och skisser kan den exempelvis innehålla design- och tonalitetsprinciper samt visuellt utforskande av färganvändning och typografi. 

Varför jobbar man med koncept? 

Med designkonceptet säkerställer ni att lösningen, i alla fall på en övergripande nivå, kommer att skapa värde, både för den tänkta målgruppen och för verksamheten. Att investera tid i att skapa ett tydligt designkoncept minskar risken att hamna i återvändsgränder när arbetet väl är igång. Det är betydligt billigare att rätta till eventuella problem i konceptfasen än i ett senare skede av produktutvecklingen. 

Ett designkoncepts syfte är att förankra och sälja in idén samt fungera som ett beslutsunderlag för vidare utveckling och finansiering. Det säkerställer att alla inblandade är med på varför idén genomförs, för vem samt vilka behov som är tänkta att tillgodoses. Designkonceptet fungerar också som en roadmap och hjälper teamet att hålla sig på rätt spår under hela projektet.

Kvinna sätter upp en postit-lapp på en tavla med gula och rosa postit-lappar.
Kvinna berättar något om designkoncept för en kollega.

Hur ser processen ut?

Det finns många olika sätt att ta fram ett designkoncept på. Det finns ingen magisk formel som fungerar för alla, däremot finns det några generella delar i processen som vi rekommenderar alla att gå igenom. Dessa hjälper er på vägen att lyckas med ert koncept.

  • Sätt effektmål –  Genom att formulera tydliga effektmål får ni svar på frågan varför ni genomför projektet. Det ger er också förutsättningar för att följa upp hur väl ni har lyckats nå era mål i slutet av resan. Effektmålen gör det enklare att prioritera och fokusera på rätt saker under projektets utveckling.
  • Research och analys – För att förstå och få insikter om era användares behov, drivkrafter och hinder krävs research. Vilka research-aktiviteter som passar er beror givetvis på era mål, men en vanlig och effektiv metod är djupintervjuer eller observationer för att bättre förstå användares beteenden. Vill du lära dig mer om research? Se vårt webinar Research för klokare beslut djup, bred, eller både och?
  • Beteendeprofiler – Utifrån era research aktiviteter är det bra att leta efter mönster i deltagarnas beteenden för att ta fram olika beteendeprofiler som representerar olika målgrupperna för ert projekt.
  • Problemområden –  Att utveckla ett designkoncept kräver en tydlig förståelse för vilket problem som ska lösas, målgruppens och verksamhetens behov samt vilken nytta som ska skapas. 
  • Idégenerering – När ni vet vilket problem som ska lösas är det dags att börja skissa på vilka idéer som kan lösa dem.
  • Förtydliga idéerna – Efter idégenerering är idéerna ofta ganska “tunna” och behöver detaljeras ut så att det går att förstå dem och vad de egentligen betyder. Här börjar det första embryot till konceptet att ta form.
  • Samla idéerna – När idéerna är mer detaljerade är det dags att förflytta dem till att bli ett koncept. En vanlig metod kan vara att fylla ut ut dem i en så kallad Tjänstekanvas. I Tjänstekanvasen beskriver ni vilket problem konceptet ska lösa, hur konceptet övergripande ska fungera, vilken målgrupp som har störst nytta av konceptet och vilken nytta konceptet ska ha, både för kunden och verksamheten.
  • Testa konceptet – När de mest prioriterade idéerna är beskrivna mer ingående behöver koncepten testas, helst på slutanvändaren. Slutligen ska ni välja vilket koncept ni vill gå vidare med och justera det efter feedback. Läs vår artikel om användningstester

Att paketera designkonceptet

När ni justerat konceptet utifrån feedback från användningstesterna är det dags att paketera det. Även om konceptet bör vara en kort och säljande beskrivning av idén behöver ett designkoncept innehålla några specifika delar för att åstadkomma nytta: 

Vem är konceptet till för och varför är de intresserade av detta? Ett designkoncept behöver beskriva vilken målgrupp som kommer få mest nytta av lösningen och vilka behov som tillgodoses.

Vad kommer lösningen att göra? Designkoncept bör förklara både vad lösningen kommer att göra för användarna och vilket värde det kommer att ge dem. Utgå från användarnas perspektiv och fokusera på  emotionella fördelar snarare än specifika funktioner. 

Hur kommer upplevelsen se ut? Beskriv hur användaren kommer att interagera med lösningen och hur det kommer vara att använda den. Den här delen kommer i den mer beskrivande delen av konceptet och innehåller med fördel förklarande skisser. Uppgiften är viktig för att sätta begränsningar för designen samt hjälpa er driva projektet framåt. 

Så arbetar Antrop med digital design

Med kunddriven digital design tar du steget från smarta strategier till designade, lanserade tjänster som hjälper era kunder på bästa sätt i de digitala kanalerna. Utifrån research och testade koncept tar vi fram UX, grafisk form och innehåll baserat på användarnas verkliga behov.

Läs mer om Digital Design

Behöver du hjälp med att skapa användarvänliga upplevelser? Hör av dig till mig.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator