Tjänstedesign som effektiviserar sjukvården

För att ständigt utveckla och modernisera vården behöver vi förstå både patienter och verksamhet. Tillsammans med Registercentrum Västra Götaland har Antrop genom tjänstedesign arbetat med att öka användningen av utdata från kvalitetsregister för att förbättra den vård som levereras.

Mot en bättre sjukvård

Att förbättra vården är en stor utmaning och nationella kvalitetsregister är ett av sjukvårdens viktigaste verktyg för detta. Registercentrum stöttar kvalitetsregistren med IT-strukturer och statistiska bearbetningar av patientdata för att ge förbättringsarbetet en solid grund.

Tillsammans med Registercentrum har Antrop tagit sig an utmaningen att öka användningen av utdata från kvalitetsregistren för att på så sätt förbättra den vård som levereras till patienterna och för att effektivisera arbetet med att leverera vården. En del av utmaningen var dessutom att införa ett mer tjänstefokuserat arbetssätt för hela Registercentrum för att kunna arbeta enligt en tydlig process som sätter slutanvändarna i centrum.

Tjänsteutveckling och ny design

Ett team från Antrop har tagit fram tjänstestrategier och arbetat med hur man på bästa sätt kan designa funktionalitet och visualisera utdata från kvalitetsregistren för att uppnå störst nytta och användning av tjänsten.

Antrop har under projektet undersökt användarnas behov och användning av registren genom flera faser med bland annat workshops, intervjuer och observationer. Med hjälp av dessa insikter har teamet kunnat utveckla ett nytt koncept för hur designen kan se ut. Konceptet har därefter vidareutvecklats och testats med användare för att se om det möter deras behov.

Antrop jobbar dessutom med att införa ett mer tjänstedesignbaserat arbetssätt i organisationen. Här har Antrop stöttat på en strategisk nivå för att se över vilka förändringar organisationen behöver göra och skräddarsy ett arbetssätt som passar verksamheten. Under projektet har Antrops team arbetat tätt med registeranvändare, organisationsrepresentanter och utvecklare för att tillsammans få in lösningarna på bästa sätt.

Antrop möter oss med lyhördhet, flexibilitet, noggrannhet, kompetens, professionalitet och övergripande återkoppling. Väl förberedda och med respekt för andras kompetens bidrar Antrop med positiv inställning och känslan av möjlighet.

Ulrika Frithiofsson, Chef, Registercentrum Västra Götaland

Ny skräddarsydd design och arbetsmetodik

Under arbetets gång så har Antrop bidragit med insikter om registeranvändare, nya skräddarsydda arbetssätt samt ny visualisering och grafisk design av den data som kommer ut vid användandet av kvalitetsregistren. Flera webbplatser har också utvecklats, bland annat en där alla Sveriges landsting kan mäta och följa kvalitetsutveckling från sju nationella psykiatriska kvalitetsregister.

Registercentrum

Registercentrum Västra Götaland utvecklar och förvaltar nationella kvalitetsregister, och hjälper därigenom engagerad sjukvårdspersonal att förbättra vården av patienter i Sverige. Kvalitetsregister finns för en rad olika diagnoser och behandlingar och är nödvändiga för att man ska kunna jämföra hur olika vårdenheter lyckas med sina patienter.


Läs också om BOA-registret som var en del av samarbetet med Registercentrum. 

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero (f.d. Backlund)

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]