Stöd till våldsutsatta kvinnor

Utsattheten för våld i den egna relationen är högre på Lidingö än genomsnittet i Sverige. Unga kvinnor är värst drabbade. Kvinnojouren Kerstin Lidingö ger stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. De bad Antrop ta fram en ny webbplats för att bättre nå ut sina målgrupper.

Projektet innehöll
Digital design Kundinsikter UX-design

Ett uppdrag för att hjälpa fler

Hela 26 % av kvinnorna på Lidingö uppger att de har utsatts för våld i nuvarande eller tidigare relationer. Vanligast är psykiska och verbala trakasserier och kränkningar. Kvinnojouren hjälper utsatta kvinnor och oroliga anhöriga att våga agera.

Kvinnojouren Kertstin Lidingö ger stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, och vägleder dem vidare till rätt instanser. De jobbar också med att sprida kunskap om våld mot kvinnor och stöttar anhöriga och vänner till den våldsutsatta.

Antrop har jobbat pro bono för att ta fram en ny webbplats som ska hjälpa kvinnojouren att nå ut till våldsutsatta och dess anhöriga. Då verksamheten enbart bygger på volontärarbete och gåvor från privatpersoner, ville de även förbättra sin kommunikation med dessa målgrupper.

UX-design med utsatta i centrum

Vårt team gjorde en omvärldsanalys för att få inspiration och exempel på bra känsla och tydlig kommunikation inom liknande verksamheter. För att förstå behov och beteende hos utsatta genomförde Antrop en mindre kvalitativ undersökning där både utsatta och experter inom området intervjuades. En workshop genomfördes med kvinnojouren för att förstå vad som var viktigast att lyfta fram på webbplatsen.

Antrops gedigna förarbete och fokus på vår målgrupp skapade inte bara en webbplats som manifesterar jourens värderingar trygghet och lyhördhet, utan genererade även ett stort engagemang och delaktighet hos våra volontärer. Vi har fått mycket positiv respons och känner nu kraft att fortsätta verka ihärdigt för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Johanna Westien, Ordförande Kvinnojouren Kerstin Lidingö

En trygg webbplats med fokus på kontakt

Antrop tog fram en mobilanpassad webbplats som lanserades i mars 2017. Huvudsyftet är att uppmuntra utsatta och anhöriga att ta kontakt. Vi lade särskilt stor vikt vid att det skulle vara enkelt och gå snabbt att kontakta kvinnojouren – men också snabbt kunna lämna sidan om våldsutövaren kommer in i rummet.

Webbplatsen informerar om vad kvinnojouren kan hjälpa till med och vilka olika typer av våld som kan förekomma. Antrop spenderade mycket tid på att skapa rätt känsla för de olika målgrupperna. De utsatta kvinnorna, som är den mest prioriterade målgruppen, ska uppleva webbplatsen som trygg och trovärdig. Den ska ge hopp, kännas inkluderande och utsatta personer ska kunna känna igen sig och sina problem.

Antrop tog också fram en ny grafisk profil för att hjälpa kvinnojouren att skapa rätt känsla för målgrupperna i all sin kommunikation.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö

Kvinnojouren vänder sig till personer som är utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i nära relationer, eller har en anhörig, vän eller kollega som behöver stöd. Huvuduppgiften är att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, vägleda vidare till rätt instanser och sprida kunskap om våld mot kvinnor, ett stort samhällsproblem.

Kvinnojourenkerstinlidingo.se

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Backlund

Sara Nero (f.d. Backlund)

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]