Pistat för en organisation med fokus på kunderna

Kund | Idre Fjäll

Projekt | Kundinsikter

Idre fjäll är en stiftelse med stora expansionsplaner. För att lyckas genomföra dem effektivt och skapa en träffsäker kundupplevelse tog de hjälp av Antrop. 

Vi tog fram en målgruppsstudie, kundresa, framtidsspaning och utbildade Idres verksamhetsansvariga i tjänstedesign. Vårt fokus var att skapa en gemensam utgångspunkt där kundernas drivkrafter, behov, beteenden och utmaningar blev tydliga.  

Beteendetyper för Idres kundgrupper  

För att få en bild av vad Idre fjälls primära målgrupp värdesätter och förväntar sig av sin fjällsemester genomförde Antrop ett antal djupintervjuer. Steg för steg kunde vi kartlägga behov, beteenden, drivkrafter och hinder – och skapa beteendetyper för de viktigaste kundgrupperna. Det har gett Idre fjäll en bättre förståelse för vilka affärsmöjligheter som finns inom varje grupp.

En karta över kundens upplevelse

Medarbetarna på Idre fjäll har stor erfarenhet och vet mycket om sina kunder. Men kunskaperna var utspridda och det fanns ett behov att skapa samsyn inom organisationen.  Lösningen blev att ta fram en kundresa som synliggjorde den samlade kundupplevelsen. Det underlättade prioriteringar av Idre fjälls satsningar och förbättringar av upplevelsen framöver.

Personas för en ny morgondag 

Något som i högsta grad påverkar Idre fjäll är klimatfrågan och hur framtidens resetrender kommer att se ut. Vi gav fjället en alldeles egen persona och gjorde en framtidsspaning kring hur fjället kommer att må i framtiden. Det gav värdefulla insikter för vidare affärsutveckling och hur Idre kan bli den mest attraktiva destinationen för den miljödrivna målgruppen.

En intern kapacitet för att arbeta kunddrivet 

För att förvalta och bygga vidare på de kundinsikter som togs fram under projektet utbildade Antrop tolv stycken verksamhetsansvariga i tjänstedesign. Vi tog fram en skräddarsydd utbildning där vi utgick från Idre fjälls förutsättningar och tittade speciellt på hur de kunde arbeta vidare med sin gästenkät. Det har lett till att Idre nu har en djupare förståelse för sina kunder och nu kan ta första steget i att arbeta kunddrivet på egen hand.

Kat Delarvé Spongberg

Vill du veta mer?

Kat Delarvé Spongberg

073-690 00 08
[email protected]