Digital tjänst som stöttar när en livskamrat dör

Kund | Efterlevandeguiden

Projekt | Digital tjänst

När du förlorar din livspartner ställs du inför en mängd utmaningar. Du behöver ta kontakt med många olika myndigheter för att få information, hjälp och stöd. Många upplever detta som svårt när de är starkt påverkade av sorg. Antrop har tillsammans med tre myndigheter jobbat med tjänstedesign och kundfokuserade strategier för att på bättre sätt kunna stödja de efterlevande.

Efterlevandeguiden

Utmaning

Tre myndigheter – ett gemensamt mål

Döden är en del av livet, inte minst för de närstående till de cirka 90 000 personer som dör i Sverige varje år. När en närstående dör är det dock inte bara sorgen efter den saknade som behöver hanteras – för den efterlevande är det också en hel del praktiskt som ska fixas och kontakter som måste tas. Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan ska ge hjälp och information till människor som förlorat en anhörig. För att göra det på bästa sätt för den sörjande insåg man att ett samarbete mellan myndigheterna var viktigt.

Process

Kartläggning av människors behov

Antrop kopplades in för att, genom tjänstedesign, hjälpa myndigheterna arbeta fram strategier för hur de på ett bättre sätt ska kunna erbjuda ett gemensamt stöd till de efterlevande. För att hitta bättre samarbetsformer för att stödja efterlevande, behövdes först betydligt djupare insikter om målgruppen och deras behov av stöd.

Projektet startade för att att skapa bättre tjänster och arbetsmetoder mot mer användarcentrering. Genom omfattande kartläggning av människors tankar, behov och sorg har Antrop under projektets gång hjälpt myndigheterna att på djupet förstå människor som hamnar i den här situationen. Medborgarnas resa visualiserades för den första tiden efter att en anhörig har avlidit. Kundresor och målgruppsbeskrivningar utgjorde grunden för idégenerering kring en rad nya tjänster som skulle underlätta för medborgarna kring praktikaliteter och information när ens partner går bort. En av dessa tjänster var Efterlevandeguiden. 

Resultat

En tjänst för att stödja anhöriga vid dödsfall

Ett av de projekt som initierades baserat på insikter om målgrupperna var den digitala tjänsten Efterlevandeguiden. Syftet med tjänsten är att underlätta för närstående vid dödsfall. Efterlevandeguiden.se tillhandahåller information om det praktiska som behöver göras i samband med dödsfall – den första tiden, månaderna efter samt följande år. Tjänsten lanserades i oktober 2016 och har fått positiv respons från både uppdragsgivare och användare. Den har fått hedersomnämnanden från både Internetworlds Top 100 (2016) och InUse Awards (2017).

Antrops insats har resulterat i en tydlig och omfattande handlingsplan för hur de nya tjänsterna hos myndigheterna ska realiseras i syfte att erbjuda bättre stöd åt efterlevande. Planen innefattar exempelvis en utredning av möjligheten att införa sorgedagar samt nya kundfokuserade arbetssätt och metoder för att förbättra stöd genom kundtjänst inom de olika myndigheterna.

Efterlevandeguiden

Ett projekt där Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan tillsammans tagit fram ett stöd för personer som förlorat sin partner.

Efterlevandeguiden.se

Erik Hammarström

Har du några frågor? Jag berättar gärna mer.

Erik Hammarström

073-321 07 20
[email protected]