Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Vad är MVP – och varför du ska arbeta med det

MVP är en förkortning av Minimum Viable Product, som översatt till svenska betyder Minsta livskraftiga produkt. Det är en tidig version av en produkt eller tjänst med bara precis tillräcklig funktionalitet för att möta kundernas behov. Allt utom produktens kärna väljs bort för att den så snabbt som möjligt ska komma ut på marknaden och testas.

Lästid: 4 min

Illlustration som ska beskriva uttrycket Minimum Viable Product genom att visa på utvecklingen mellan en skateboard till en bil
Illustration av en MVP process

På Antrop arbetar vi med MVP i en modell för att snabbt och resurseffektivt utveckla och testa nya affärsidéer. Vi tar in feedback från kunderna i ett tidigt skede och kan avgöra vilka funktioner som ska vidareutvecklas.

Varför ska du arbeta med MVP?

Att arbeta med MVP som metod är ett sätt att ta in kundisnikterna löpande i utvecklingsprocessen. Det finns många fördelar med det arbetssättet. 

Dels är det ett billigt sätt att validera affärsidén innan ni investerar mer resurser. Dels får ni kontinuerigt svar på exakt vad som ger värde för användarna. Det gör det enklare att fatta strategiska beslut längs vägen – även i projekt med komplexa utmaningar. 

Fördelar med MVP som arbetsmodell:

  • Kort startsträcka – begränsad utveckling och små investeringar gör det enklare både att fatta beslut och sätta igång med projektet
  • Möt kunderna direkt – ni kommer snabbt ut på marknaden och kan testa er tjänst eller produkt
  • Tidig feedback – värdefulla kundinsikter i tidigt skede om vad som kan utvecklas och förbättras 
  • Lägre utvecklingskostnader – ju tidigare ett problem upptäcks desto snabbare kan det åtgärdas
  • Högre kreativ höjd – att snabbt se konkreta resultat och få användarrespons bidrar till energi, kreativitet och innovationshöjd i teamet
  • Starkare strategier – data om vad kunderna efterfrågar ger tydliga beslutsunderlag för nya investeringar och affärssstrategi
Illustration av en ljusgrön cykel

Hur ser arbetsprocessen ut?

Att ta fram en MVP är en iterativ process där ni arbetar i kortare cykler, ständigt beredda att anpassa produkten utifrån nya insikter och kundernas feedback. Det här kallas också för ett agilt arbetssätt, och skiljer sig från en klassisk process där slutprodukten är förbestämd redan innan lansering. 

Den agila processen för MVP består efter den inledande planeringen av tre faser: bygga, mäta och lära. Ordningen kan variera beroende på var i processen man befinner sig. Avgörande är att det är människor – kunderna eller användarna – som påverkar riktningen. Deras feedback styr vad som ska utvecklas i nästa steg och kan leda till att befintliga funktioner designas om för att bättre motsvara deras efterfrågan.

Faserna i ett MVP-projekt

Plan för projektet Här definieras syftet: vilket problem ni vill lösa med er affärsidé, produkt eller tjänst. Ni preciserar även vilket kundbehov lösningen tillgodoser och hur det går i linje med affärsmålen.

Bygga Efter att ha validerat lösningen med potentiella kunder bygger och utvecklar ni en produkt med precis tillräcklig funktionalitet för att möta kundbehov och affärsmål. I nästa omgång av bygga-fasen, när ni kommit längre i processen, lägger ni till nya funktioner som efterfrågats av användarna. 

Mäta Här tar ni reda på hur produkten upplevs – vad som tillför nytta eller värde och vad som inte uppfyller något behov. Exempel på mätmetoder är intervjuer, användningstester observationer, enkätundersökningar och dataanalyser. De skiler sig åt beroende på var i utvecklingsfasen ni befinnser er.

Lära Nu är det dags att analysera och dra lärdom av resultaten från era mätningar. Utifrån insikterna kan ni ta välgrundade beslut om hur produkten ska förbättras – vilken funktionalitet som ska byggas på och vilken som kan prioriteras ned. 

Därefter fortsätter cykeln genom samma arbetsprocess igen.

En klar styrka med det här iterativa arbetssättet är ni hela tiden fördjupar insikterna om era användare och lär känna dem bättre. Genom att justera designen utifrån vad som efterfrågas utvecklas också mer framgångsrika produkter och tjänster – samtidigt som företagets resurser används på effektivast möjliga vis

Illustration av en bil

Vem passar MVP för?

Att arbeta med MVP är väl etablerat och har ett stort värde inom näringsliv, organisationer och myndigheter. För små företag och startups med begränsade reurser är MVP ett smart sätt att testa sin idé innan man satsar större. MVP fungerar även för projekt inom stora organisationer som vill kunna agera snabbt på nya affärsidéer utan att fastna i långa besluts- och arbetsprocesser. 

Hur kan Antrop hjälpa till?

Våra UX- och tjänstedesigners har stor erfarenhet av att utveckla framgångsrika produkter och tjänster genom agila arbetsprocesser.

Hör av dig till mig om du vill veta mer om MVP och hur ni kan arbeta med metoden i era projekt.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator