Frustration som drivkraft för en cirkulär omställning av e-handelsleveranser

Kund | LOOP + Axfoundation + Svenska Retursystem

Projekt | Cirkulär design

E-handeln har exploderat under pandemin och kunderna handlar som aldrig förr. Men inom dagligvaruhandeln och den växande e-handeln konsumeras en mycket stor mängd plast- och papperspåsar som idag varken återvinns eller återanvänds. Vad kan vi göra? Antrop undersökte frågan tillsammans med Axfoundation och Svenska Retursystem, och tog fram en hypotes för en lösning - Returbar.

Maria Klint, cirkulär tjänstedesigner och delaktig i projektet

Maria Klint, cirkulär tjänstedesigner och delaktig i projektet

Utmaning

En enorm mängd papperspåsar återanvänds eller återvinns inte idag

Matleveranser genererar stora mängder papperspåsar som idag inte används igen eller lämnas in till återvinning i den utsträckning som krävs i en cirkulär ekonomi. Det här är inte hållbart. Så i december 2020 samlade Antrop, och det nordiska nätverket LOOP, aktörer inom e-handelsbranschen för att utforska hur vi kunde bygga in mer cirkularitet i den pågågende e-handelsboomen. Här föddes idéen om "Returbar" - ett projekt med syfte att skapa ett system för cirkulära e-handelsleveranser. 

Kunderna är redo

Många kunder har idag vant sig vid att återanvända eller ta med flergångspåsar till butiken. Den stora mängd påsar som e-handelsleveranserna leder till skapar stor frustration hos kunderna. Antrops studie av kundupplevelsen visade att:

  • Hälften av kunderna är frustrerade över dagens system.
  • Nästan alla upplever att det är för många påsar.
  • De flesta lämnar påsarna direkt till återvinning, utan att återanvända dem.

Process

Cirkulär lösning behövs

Antrop arbetade tillsammans med Axfoundation och Svenska Retursystem (SRS) för att realisera en idé om cirkulära lastbärare, det vill säga returpåsar för matleveranser till konsument, för att minska CO2-avtrycket inom e-handeln och underlätta för konsumenten att bli mer cirkulär.

Arbetet inkluderade att ta fram en hypotes för en faktisk lösning baserad på omvärldsspaningar, framtida planer på butiker som är avsedda endast för onlineshopping, så kallade "darkstores", internationella satsningar, kundundersökningar och en enklare livscykelanalys. Projektet gavs namnet Returbar. 

– Det finns många vanebeteenden kopplat till användning av påsar. Något som vi menar bör utmanas genom branschgemensamma satsningar för konsumenternas skull, säger Maria Klint, cirkulär tjänstedesigner på Antrop. 

En viktig aspekt är att lösningen är gemensam för hela branschen. Dels för att det efterfrågas av kunderna och ökar möjligheten att skapa beteendeförändringar som  består, men också för att det kan skapa möjligheter för ytterligare samarbete inom omvänd logistik, alltså flödet av varor och tjänster mellan ett företag och en kund efter att varor eller tjänster har utförts.  

Projektet undersökte hur vi kan skapa mer återanvändning av påsar innan de till slut hamnar i återvinningskärl som detta.

Mängden hemleveranser av livsmedel och dagligvaror har ökat under pandemin.

Resultat

Många viktiga insikter och positivt gensvar

Idén fick positivt gensvar när den presenterades för aktörer inom dagligvarubranschen som Coop, Axfood och ICA. På grund av den kraftigt ökade försäljningen inom e-handeln under pandemin ligger dock dagligvaruaktörernas primära fokus på att kunna möta efterfrågan. Därför är projektidén för närvarande pausad. 

– Vi vill ändå inte se detta som ett misslyckande då projektet genererat många insikter, lyft frågan om cirkulära lastbärare högt på agendan inom dagligvaruhandeln och Axfoundation har för avsikt att förvalta insikterna och se om de kan komma till nytta inom andra områden”, säger Amelie Silfverstolpe, ansvarig Hållbar innovation på Axfoundation.

Loop Ecommerce

Idén om Returbar tog form under en workshop som Antrop anordnade med det nordiska nätverket LOOP i december 2020.

Vi var med i projektet!

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret för ett hållbart samhälle. De genomför många av sina pilotprojekt i Axel Johnson Gruppens bolag.

Svenska Retursystem som har 20 års erfarenhet av att sköta ett nationellt kretslopp av klimatsmarta returbackar B2B i livsmedelsindustrin.

Sara Nero

Hör gärna av dig om du vill veta mer

Sara Nero

073-066 20 36
[email protected]